Kontakt

Telefon kontaktowy:
tel: 796 546 786

Nasz adres e-mail:
dama.di.cuori.italia@gmail.com

 

Potrzebujesz szybkiej odpowiedzi?
Napisz do nas na Facebooku!

Regulamin

WSTĘP

 

Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest:

Due Mondi
Agnieszka Grzesik-Salerno
ul. Kusocińskiego 71
42-208 Częstochowa

 

Regulamin został udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.).

 

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

DEFINICJE

 

Dla celów niniejszego Regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Strona – serwis internetowy www.damadicuori.pl ;
 2. Sklep Internetowy – prowadzony przez Firmę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep Internetowy dostępny jest w domenie: www.damadicuori.pl;
 3. Towar – produkt oferowany Klientowi przez Firmę za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 4. Klient – osoba fizyczna składająca Zamówienie na Stronie, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w imieniu której dokonywana jest Transakcja;
 5. Zamówienie – przesłanie przez Klienta do Sklepu Internetowego należycie wypełnionego formularza zamówienia dostępnego na Stronie, wskazującego m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć w Sklepie;
 6. PayU – Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000274399, o kapitale zakładowym wysokości 4 000 000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444; 
 7. Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia;
 8. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.
 9. Firma - Due Mondi Agnieszka Grzesik-Salerno

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 

1. Poprzez Stronę Klient ma możliwość zapoznania się z ofertą Sklepu Internetowego oraz złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

2. Przekazując swoje dane związane z Zamówieniem, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może podawać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

 1. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
 2. treści zawierających informacje nieprawdziwe,
 3. treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),
 4. treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

 

3. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Firma może zablokować Klientowi dostęp do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Firma może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

 

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 

1. Klient dokonuje Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną jednak istnieje możliwość zakupu hurtowego ( w tym celu prosimy o kontakt email lub telefoniczny ).

3. Sklep Internetowy jest dostępny dla Klientów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. Towar oferowany w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, wprowadzony na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Firma dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe.

5. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru. Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.

6. Firma informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

7. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Zamówienia lub dokonać w nim modyfikacji, kontaktując się ze Sklepem Internetowym pod adresem email: dama.di.cuori.italia@gmail.com.

8. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 1 do 10 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek za pobraniem – od daty złożenia Zamówienia). W przypadku niemożności realizacji Zamówienia we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Zamówienia.

9. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez firmę kurierską K-EX na adres wskazany w Zamówieniu.

 

CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

 

1. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.

3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów doręczenia.

4. Koszty doręczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty doręczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

 

PŁATNOŚĆ

 

W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

 1. przelew zwykły na rachunek bankowy Firmy, jak poniżej

Due Mondi
Agnieszka Grzesik-Salerno
ul. Kusocińskiego 71
42-208 Częstochowa

30 1910 1048 2511 9258 0977 0001

płatność za pobraniem, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru za pokwitowaniem. 

 

Po dokonaniu Zamówienia Towaru Klient powinien dokonać Płatności w terminie do 48 godzin od daty złożenia Zamówienia.

W tytule dokonywanej Płatności należy podać: imię i nazwisko oraz nr Zamówienia.

Płatność uznaje się za dokonaną:

- po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Firmy, w przypadku przelewu zwykłego

- z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty kurierowi w przypadku płatności za pobraniem

płatność przelewem on-line. 
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Firma. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony, w tym informacji zwrotnej, o której mowa w części V ust. 6.

2. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na Stronie w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie na adres email dama.di.cuori@gmail.com.

4. Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

REKLAMACJE

 

1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient ma prawo złożenia reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może w szczególności nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach Transakcji wraz z wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym na adres:

Due Mondi
Agnieszka Grzesik-Salerno
ul. Kusocińskiego 71
42-208 Częstochowa

(z dopiskiem: „ REKLAMACJA ”)

3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Firmę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Firma  sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu niż drogi reklamacyjnej.

4. Właściwy przebieg procesu reklamacyjnego zapewnia przesłanie wraz z reklamacją reklamowanego Towaru. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany Firmie w stanie kompletnym i czystym.

5. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Firmy dotyczy istniejących w chwili wydania Towaru niezgodności tego Towaru z umową. Na ogół nie traktuje się jako takiej obciążającej Firmę niezgodności:

- uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

- uszkodzeń mechanicznych Towaru,

- uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

 6. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki. O wyniku reklamacji Firma poinformuje Klienta mailowo.

 

ZWROT

 

1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając, w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane  :

Due Mondi
Agnieszka Grzesik-Salerno
ul. Kusocińskiego 71
42-208Częstochowa                                                                                                                                                             

(z dopiskiem: „ ZWROT ”)

 

Lub mailowo na adres :

dama.di.cuori.italia@gmail.com ( wpisując w tytule „ ZWROT ” )

 

2. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany konieczne i wynikające ze zwykłego zarządu Towarem) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres opisany w ust. 1 powyżej. Sugeruje się przesłanie Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.

3. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres wskazany w ust. 1.

4. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

5. Przedmioty przecenione nie podlegają wymianie ani zwrotom.

 

WYMIANA

 

1. Prosimy odesłać zwracany model na adres podany poniżej wraz z fakturą / paragonem oraz wypełnionym Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. We wskazanym oświadczeniu prosimy zaznaczyć swoją chęć wymiany. 

2. Różnicę w cenie towaru na wymianę oraz koszty ponownej przesyłki będą regulowane przy odbiorze za pobraniem.

Due Mondi
Agnieszka Grzesik-Salerno
ul. Kusocińskiego 71
42-208 Częstochowa

 

(z dopiskiem: „ WYMIANA TOWARU ”)

 

4. Po otrzymaniu przesyłki w jak najszybszym możliwym terminie zostanie wysłany towar na wymianę.

5. Termin dokonania zamówienia w ramach wymiany oraz odesłania zwracanego towaru na adres sklepu Internetowego obowiązuje jak w przypadku całkowitego zwrotu towaru.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Firmą.

2. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru kurierowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Firmę telefonicznie lub pocztą elektroniczną

4. Spory pomiędzy Klientem a Firmą, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07 lipca 2015 roku.

 

 

 

Dama Di Cuori 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Sklep Shoper.pl    Wykonanie: Increo Studio

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl